Slovníček obecných pojmů

Dílčí znalosti a dovednosti

Jedná se již o konkrétní znalosti a dovesnosti, kterými by měl interní lektor disponovat. U každé z nich je uveden popis.

Klíčová kompetence

V našem modelu naleznete 7 klíčových kompetencí, které mapují požadované oblasti kompetencí nezbytných pro úspěnou práci interního lektora.

Kompetence

Kompetence (lze v překladu používat též pojem způsobilost nebo schopnost) znamená nejčastěji předpoklady či schopnost vykonávat nějakou činnost, či profesi. Kompetence tedy znamená způsobilost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifikovaný, mít potřebné...

Kompetenční model

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje nejen pro efektivní řízení lidských zdrojů, ale i pro rozvíjení lidí. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Při nastavování rozvojové strategie...

Příklad

Měkké kompetence (= kategorie kompetencí) Komunikační kompetence (= KLÍČOVÁ kompetence) Verbální komunikace (= subkompetence) Aktivní naslouchání (=dílčí zalosti a dovednosti) Principy porozumění, jak aktivním naslouchání pomoci druhé osobě sdělit své myšlenky, pravidla - verbální připomínky,...

Subkompetence

Kompetence jsou rozděleny do subkompetenčních bloků.

Glosář kompetenčního modelu

1. Komunikační kompetence

Základem komunikačních kompetencí je schopnost komunikovat, vést rozhovor, klást otázky, parafrázovat, vyjednávat, argumentovat, aktivně naslouchat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu. Dalšími aspekty je pochopení důležitosti neverbální komunikace, jejího ovládání a schopnosti jejímu porozumění. V...

Verbální komunikace

Pod verbální komunikací pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti:    

Neverbální komunikace

Pod neverbální komunikací pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti:  

Rétorika

Rétorika pro interního lektora zařazujeme tyto dílčí dovednosti a znalosti:  

2. Prezentační kompetence

Podstatnou složkou prezentačních kompetencí je schopnost prezentovat, stanovit si cíl a strategii prezentace, rozpoznávat typy publika a umět si připravit poutavou prezentaci s názornými prvky. Mezi prezentační kompetence interníko lektora řadíme: Příprava a realizace prezentace Názornost...

Příprava a realizace prezentace

Podstatné znalosti a dovednosti v rámci přípravy a realizace prezentace jsou:

Názornost v prezentaci

Pod názorností v prezentaci rozumíme v rámci kometenčního modelu toto:

3. Kompetence zvládání obtížných situací lektora

Kompetencí zvládání obtížných situací lektora na kurzu se rozumí schopnost poradit si v náročných situacích s komplikovaným publikem, zvládnutí konfliktní a manipulativní situace, schopnost dobré sebeprezentace. Mezi tyto kompetence patří: Zvládání náročných situací Zvládání...

Zvládání náročných situací

Mezi dílčí znalosti a dovednosti této komtenece patří:

Zvládání konfliktů

Do této kategorie patří níže uvedené dílčí znalosti a dovednosti:
1 | 2 | 3 >>